Покана за общо събрание 2018

26 окт
Управителният съвет на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал.1 от Устава на сдружението, свиква общо събрание на 27.11.2018 г. от  18.30 ч. в ЦСРИ „Златна панделка“ – гр. София, бул. „Ген. Данаил Николаев“ №26, ет.1, при следния дневен ред: 1. Изслушване, дискусия и приемане отчета  на управителния съвет за 2017г. 2. Разни. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението, събранието ще се проведе от 19:30 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се делегати.